Förskolan

Kronprinsens Förskola AB startade sin verksamhet mars-87 och har expanderat i två omgångar, senast januari-98. Från början drevs förskolan i föreningsform, men har från 1992 övergått till aktiebolag. Januari 2004 blev Yvonne Åkesson ägare till förskolan. Kronprinsens förskola ingår numera i samma koncern som Gripens förskola.

Förskolan har tre avdelningar. Barnen har delats upp i tre grupper baserat på ålder eftersom vi anser att vi kan tillgodose barnens behov bättre på det sättet. Sälen i åldern 1-3 år, Delfinen i 3-4 år och Bläckfisken har i åldern 4-6 år.

Förskolans policy är att utbildade pedagoger leder det pedagogiska arbetet med barnen. Vi arbetar efter de riktlinjer och mål som finns i skollagen och Lpfö 18. och arbetar aktivt med att lära barn ta hänsyn, känna empati och visa respekt för andra människor. Vi följer upp och utvärderar arbetet kontinuerligt och arbetar med Pedagogisk dokumentation, Systematiskt kvalitetsarbete, Likabehandlingsplaner och annan dokumentation såsom video, foto och teckningar.

Tillsynen som görs av Malmö kommun ligger också till grund för en uppföljning och utveckling av vårt arbete.

Läs mer här om våra olika avdelningar:

Bläckfisken

För barn i åldern 4-6 år

Delfinen

För barn i åldern 3-4 år

sälen

För våra minsta