Integritetspolicy

– Hantering av personuppgifter
GDPR – Kronprinsens förskola

Information om personuppgiftsbehandling

– Riktad till bl.a. vårdnadshavare med barn inskrivna på Kronprinsens förskola, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är barnens namn, adress och personnummer. Om vi behöver behandla personuppgifter för något ändamål som kräver ert samtycke kommer vi att inhämta det i förväg.

En del personuppgifter är vi som förskola förpliktigade att behandla och arkivera för att fullgöra våra skyldigheter utifrån svensk lagstiftning.

Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet.

För att kunna administrera och placera barnen i Kronprinsens verksamhet, krävs att vi registrerar dig och ditt/dina barn i vårt dataregister. Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för förskolans verksamhet.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs vårdnadshavarnas samtycke för att vi ska kunna hantera personuppgifter i vårt register. Du har enligt GDPR rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register gällande både dig och ditt/dina barn samt begära rättelse eller radering av dessa.

Ansökan om registerutdrag eller om ni vill åberopa någon av dina/era rättigheter skall ni lämna in en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan vad utdraget avser.

Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Kronprinsens förskola AB hanterar era och ert/era barns personuppgifter i sin administration av kön.
För mer information kontakta: info@kronprinsensforskola.se.