Sälen

för de minsta barnen

Texten är under uppdatering

Förskolan arbetar aktivt med att lära barn att ta hänsyn, känna empati och respekt för andra människor.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna samt ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” (Lpfö18)

Varje år tar vi fram ett tema att arbeta med. Med temat som grund skapas olika projekt utifrån barnens intressen och önskemål som vi sedan arbetar med under läsåret. 

Sagostunder, sång, musik, gymnastik, rita, måla, m.m. är aktiviteter som används för att utveckla barnens fantasi och kreativa sida.

Barnen får tid och utrymme för den fria leken, som vi anser vara mycket viktig.

I fri lek använder barnen sin fantasi och utvecklar sin sociala kompetens.

Utevistelse varje dag är en självklarhet. Då går vi ofta till husets gård där det finns klätterställning, träbåt, sandlådor och annat roligt att leka med. Vi har cyklar och uteleksaker i ett förråd på gården. I närheten av förskolan finns många roliga lekplatser och parker som vi besöker regelbundet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen, förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtal om naturevetenskap och teknik.” (Lpfö18)

Vi går även på teater, konsert, cirkus, bio och besöker bibliotek och andra kulturevenemang.

Förskolans tre avdelningar har ett nära samarbete med gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan.

Läs mer här om våra andra avdelningar:

Bläckfisken

För barn i åldern 4 – 6 år

Delfinen

För barn i åldern 3 år